Европа предоставя удобна, многофункционална платформа за операции с различни услуги в енергийната индустрия

Енергия

Имот & Енергия

Вземане на стратегически правилно решение по отношение на програми, бизнес политикии и оценъчни процедури не са възможни без представа за стойността на собствения бизнес. Услугата за оценяване на бизнеса нараства все повече в България поради активното участие на чуждестранните активи в корпоративния сектор, както и нарастването на бизнес активността в България. Legal Consultancy LTD (Лигъл Консултанси ООД) има богат опит в разработването на оценки, събиране на данни, статистически анализи и изготвяне на доклади. Нашият екип за оценка (оценъчен екип) има богат опит в предоставянето на подробна картина на процесите, резултатите и въздействията на даден проект. Ние работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти, за да гарантираме, че най-подходящите методи и показатели за изпълнение се използват за определяне на ефективността на програмата. Нашите доклади за оценка са структурирани така, че да предоставят качествена и количествена информация, която може да бъде използвана от лицата, вземащи решения, за подобряване на техните програми или за правилен превод на ресурсите.
 
Надлежна проверка

През последните двадесет години процесът на Due Diligencе (Надлежна проверка) става много по-сложна. Купувачите трябва да се справят с редица различни въпроси, свързани с работата, по отношение на необходимото усърдие при оценяването на дадена сделка. Основните въпроси, свързани с търговската проверка, включват пазара и конкуренцията. Каква е позицията на целта? Какви са проблемите или заплахите за бизнеса в бъдеще? Как ще помогне транзакцията на купувача да консолидира индустрията или да създаде нови възможности за растеж? Целеви бизнес планове. Колко амбициозни са предположенията от високо ниво? Дали предположенията за разходи са били подложени на изпитания под натиск с възможни критерии или външни сътресения? Оценка на синергията. Каква цена може да бъде отключена чрез промяна на метода за управление на придобивката или чрез интегрирането му с основната дейност на приобретателя? Процедиране. Какъв е най-добрият начин да останете на върха на надлежната проверка? Как купувачът ще управлява няколко заинтересовани страни, като банкери, адвокати и регулатори? Интеграция. Бизнесменът планира да се интегрира преди сключването на сделката? Създаден ли е компетентен екип? Разработвате ли пътна карта за PMI в рамките на първите 100 дни? Регламент. Какви са регулаторните въпроси, които трябва да се разгледат и как ще бъдат разрешени?

Корпоративни финанси

Традиционното корпоративно финансиране включва външни източници като финансиране чрез банкови кредити и заеми, предоставяне на средства за финансиране на акции,мецанин капитал и алтернативни форми на финансиране. Случаите на финансиране варират от финансиране на отделни проекти до пълно финансиране на нова организация.

Данъчна консултация и данъчна оптимизация

Има принципи на данъчно облагане, които се прилагат на международна и глобална основа, но все пак повечето от данъчните закони са специфични за местните юрисдикции. Важно е компаниите да имат свободен достъп до данъчни съвети на местно равнище и това е особено тясно свързано с енергийния сектор. Правната консултация разполага с професионален екип от международни данъчни специалисти и голям брой местни специалисти.
 
Финансиране от ЕС
Областите за бизнес развитие включват:
 
Развитие, иновации и МСП за малкия бизнес Намаляване на бедността и работа с уязвими групи Въпроси, свързани с опазването на околната среда и климата Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност Културно предприемачество и обмен Гражданско общество и социален диалог Съдебни реформи и наказателни служби Полицейско сътрудничество и миграция
 
Имате нужда от повече информация? Свъжете се с нас.
Поискайте консултация сега