Адвокатите на "Лигъл Консултанси", които работят в Европа, съветват работодателите и потенциалните служители.

Тудово право

Съдебни спорове на пазара на труда

Трябва да се отбележи, че през последните няколко години българският пазар на труда достигна своя връх. Това се отрази на нивото на заетост на населението в страната, в частност, то се е увеличило в най-активната възрастова група (15-64 години) с 4% (от 64,5% на 68,5%) през последните две години. На това основание заетостта достигна най-високото си равнище от 2008 г., когато започна кризата. Ръстът на й зависи от фактори като привличане на икономически неактивни лица и тяхната преквалификация, промяна на отношението към емиграцията и вноса на чуждестранната работна ръка.

Съкращения

Legal Consultancy LTD (Лигъл Консултанси ООД) предоставя широка гама от услуги за работодатели и служители, особено по въпроси, които могат да възникнат при уволнение на служител или други ситуации, които могат да засегнат служителите. Ще ви помогнем да разберете процедурите, които трябва да се следват и как да подходите към процеса на най-ефективната консултация. Ние осигуряваме пълна подкрепа както за работодателя, така и за служителя по въпроси, свързани с уволнение или преждевременно прекратяване на договора. Също така предоставяме съдействие и съвети при изготвянето на пакети от необходими документи и подготовка на споразумения за компромиси на служители, които напускат.
 
Ограничителни договори

Legal Consultancy LTD (Лигъл Консултанси ООД) понякога използва специални условия, които се прилагат в трудовите договори Ограничителни условия. Принципът на действие на това споразумение е, че той забранява на бивш служител да работи за конкурентно предприятие за определен период от време / или място. Целта е временно да се ограничи конкуренцията на труда и да се намали рискът от разпространение на търговски тайни и други.

Защита от дискриминация

В наши дни е изключително важно групите за правата на човека да продължат да работят за създаването на необходимата правна практика за борба с дискриминацията и да следят за правилното прилагане на тази практика. Това носи голяма отговорност, тъй като PADA е предизвикателство за съвременната българска правна и съдебна практика. До този момент физически и юридически лица, които са замесени в дискриминационни действия срещу ромите, най-често дори не отричат, че принадлежат към ромите, които са по-малко приемливи, отколкото на представители на други раси и националности.

Защита при уволнение

Широко разпространената практика при сключване на трудови договори между работодателя и наетия работник създава необходимост от нормативно уреждане на възможни разногласия по отношение на неправомерните действия на работодателя по отношение на работника. В случаи на непредвидено уволнение на служител по инициатива на работодателя се прилага практиката на взаимодействие с различни законодателни актове в областта на регулирането на въпроси в областта на трудовото законодателство. Защита срещу уволнение на служител се прилага, когато договорът за работа се прекратява по инициатива на работодателя. Следните наредби са предназначени да защитават интересите на наетия работник от уволнение, регламентиран от съответните законодателни актове № 344-334 и 225, които се отнасят до парично обезщетение и са съгласувани с Кодекса на труда.
Срокът на трудовия договор се счита за незаконен, ако:
  1. Договорът е прекратен поради причина, която не съответства на установените от закона причини за прекратяване на трудовото правоотношение
  2. В случай на нарушение на трудовия договор
  3. В случаите, когато уволнението не е в съответствие с договора за предварителна защита срещу уволнение
  4. Работодателя прекратява трудовия договор, ако лицето е припознато като неподходящо

Законодателни права за защита на заетостта

Задължителната смяна на пълно работно време отнема не по-малко от 8 часа на ден, 5 дни в седмицата. Различни условия регулират въпроси като гъвкавост на работното време, заплащане за извънреден труд и нощен труд. Освен дневна почивка от поне 12 часа и седмична почивка от 48 часа, всеки служител има право на минимум 30-минутна почивка за лека закуска, включително по-кратки „5-минутни“ кафе-паузи. Служителите имат минимален годишен отпуск от 20 работни дни. При набирането, отлагането и освобождаването на служители се извършва чрез спазването на различни правила, установени от работодателя. Служител, станал баща на новородено бебе, има право на платен отпуск от 15 календарни дни от момента на раждането. В случай на бременност или раждане, служителят има право на 410 календарни дни отпуск, които се изплащат като социални помощи и се изчисляват на 90% от текущата заплата. Социалноосигурителните обезщетения за болест, заедно с разрешение от медицинските лица, позволяват на служителя да вземе платен отпуск, за да се грижи за болен член на семейството. Забранено е да се поставят работници, които са ангажирани с непълно работно време, в по-неблагоприятни условия на работа, в сравнение с редовните служители, ангажирани в същите или подобни дейности. Неприемливо е да се третират срочно наетите лица по по-неблагоприятен начин, отколкото сравними договорно наети служители от отворен тип, изпълняващи същата или сходна работа.

Профсъюзни консултации и съкращения

Причината за необходимостта от регулаторно уреждане в областта на трудовите отношения може да бъде фактът, че са изпълнени повече от 20 служители. Представителят на работодателя може да бъде законен представител на синдиката или избран служител. Профсъюзните консултации обхващат следните области: възможни и приемливи начини за избягване на уволнение; основание за уволнение; намиране на възможни начини за намаляване на броя на служителите, които ще бъдат съкратени; търсенето на възможни начини за свеждане до минимум на последиците за уволнените служители, например предоставянето на преквалификация; Вашият работодател трябва също да отговаря на определени законови изисквания за колективно консултиране.

Защита на личните данни на служителя
Непрекъснатото развитие на корпоративните отношения между наетия работник и работодателя, както и нарастващата сложност на условията за контрол на процеса и крайния резултат от работата на наемните работници, създава необходимостта от разрешаване на възможни различия в досъдебния процес. Резултатът е появата на регулаторен орган като ЗЗЛД(Комисия за защита на личните данни). Българската конституция установява принципа за защита на личния живот, както и лична кореспонденция и всички други съобщения. Наказателният кодекс, Законът за защита на личните данни (“ЗЗЛД”) и други закони съдържат специфични правила за поверителност и ограничения за намеса в личната неприкосновеност. Смята се, че служителите не могат да имат еднаква степен на поверителност на работното място и вкъщи. Правилникът за ЗЗЛД позволява на работодателя да определи политика за поверителност на работното място. Благодарение на тази политика работодателят получава достъп до лична кореспонденция на служител, видео наблюдение на работното му място и обработка на личните данни на служителя. Трябва да се отбележи обаче, че работодателят няма право да пресича границите, установени от разпоредбите на ЗЗЛД. Личните данни на служителя трябва да бъдат обработени в съответствие с един от разрешените видове обработки, заявени от ЗЗЛД.
Имате нужда от повече информация? Свъжете се с нас.
Поискайте консултация сега