Международни корпоративни услуги
Глобално разбирателство | Регионален екип | Експертиза

Корпоративен

Счетоводство и данъчно съответствие


Счетоводните услуги включват:

 • Транзакциите за записване на фирмата (покупки / продажби) съгласно Книгата за Деня на покупките и Книгата за Деня на продажбите

 • Поддържане на регистър на дълготрайните активи и изчисляване на амортизацията в съответствие със законовите изисквания

 • Счетоводство и свързани месечни дейности

 • Поддържане на счетоводен план и отчетност съгласно законовите изисквания на законодателството

 • Поддържане на баланси по сметки и изчисляване на финансови резултати

 • Проверка на информация за одит и данъчна информация

 • Консултиране по време на финансов и данъчен одит

 • Изготвяне на отчети за Националната банка на България

 • Подготовка и изпращане на месечни продажби на данък добавена стойност и изчисление на декларациите за ДДС

 • Подпомагане на прилагането на нови счетоводни стандарти в съответствие с МСФО или местните общоприети счетоводни принципи (ОСП)

 • ОСП и подкрепата за прехода на МСФО

 • Изготвяне на платежни нареждания за по-нататъшна обработка от банките Услуга за изчисляване на данъциПакетът за финансово отчитане включва:

Подготовка на месечните отчети за баланса на счетоводните отчети; Създаване на месечен доклад за управлението, включващ общи и подробни отчети, отчет за финансовото състояние, отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход, отчет за паричните потоци и отчет за промените в собствения капитал; Създаване на месечни / тримесечни / годишни отчетни пакети въз основа на МСФО или местно признати счетоводни стандарти; Създаване на годишни законови финансови отчети, както отделни, така и консолидирани, на базата на МСФО или местно признати счетоводни стандарти и подаване в Търговския регистър; Създаване на годишни статистически форми на базата на годишните финансови отчети.


Пакети за финансово отчитане на законовите финансови отчети


Включва: Изчисляване на годишния данък в съответствие с данъчното законодателство и подаването на годишна данъчна декларация; Предплатени корпоративни данъци (ако е приложимо) и тяхното плащане; Поддръжка на данъчни разпоредби; Данъчни и годишни финансови отчети.

Услуги за заплати

Създаване и установяване на система за заплати в съответствие с политиката на системата за възнаграждения на Клиента, както и въвеждане на задължителна информация за служителите в съответствие с българското законодателство. Услугите за заплати включват: Създаване на система за отчитане на данък върху работната заплата на клиента. Извършване на месечно изчисление на заплатите и извършване на промени в общата сума на заплатата, ако има такава. Изготвяне на таблица с данни за заплатите, включително данъци и вноски. Изготвяне на декларация до Банката за осигурителни вноски, свързани със заплащането. Подготовка на месечна заплата за всеки служител. Подготовка и подаване на месечни декларации в Националната агенция за приходите.

Данъчен съветник

 

Услугите за данъчни консултации включват следното:

Консултации по всички аспекти на местното данъчно законодателство Предоставяне на помощ при данъчно планиране Определяне на данъчни декларации Прилагане на финансови отчети в предприятието Данъчно спазване Управление на рискове

Имате нужда от повече информация? Свъжете се с нас.
Поискайте консултация сега